ใบอนุญาต/มาตรฐานการรับรอง

บริษัท ไอออนิค จำกัด ได้รับใบอนุญาตครบถ้วน จากกรมวิชาการเกษตร

  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า เลขที่ 69/2552
  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า เลขที่ 31/2551
  • ใบอนุญาตขายปุ๋ย เลขที่ 171/2551
  • ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย เลขที่ 30/2551
  • ทะเบียนปุ๋ยครบถ้วน

 

                       

  

ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001:2015 จากสถาบันตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน “ลอยด์ส” (Lloyds Register Quality Assurance) ด้านมาตรฐานการผลิตและเครื่องจักร