ใบอนุญาต/มาตรฐานการรับรอง

บริษัท ไอออนิค จำกัด ได้รับใบอนุญาตครบถ้วน จากกรมวิชาการเกษตร

  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อการค้า เลขที่ 69/2552
  • ใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า เลขที่ 31/2551
  • ใบอนุญาตขายปุ๋ย เลขที่ 171/2551
  • ใบอนุญาตส่งออกปุ๋ย เลขที่ 30/2551
  • ทะเบียนปุ๋ยครบถ้วน

 

                       

  

 

ด้วยกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

ไอออนิคจึงได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

  • เครื่องหมาย และประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO9001:2015 จากสถาบันตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน “ลอยด์ส” (Lloyds Register Quality Assurance) ด้านมาตรฐานการผลิตและเครื่องจักร
  • เครื่องหมาย และใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ (LAB) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • เครื่องหมาย และใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์