ไอออนิค ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

บริษัท ไอออนิค จำกัด
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 รัฐบาลไทยร่วมลงทุนโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรรมแห่งชาติ (NIA)  
ภายใต้การรับรองมาตรฐานสากลระดับโลก ISO9001:2015 จาก Lloyd’s Register Quality Assurance

เรามุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมทันสมัยเพื่อตอบสนองกระบวนการผลิตพืช
โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์  ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สารเสริมสภาพดิน และสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอันทรงประสิทธิภาพ
ได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อัยย์แลป (iLAB) ที่ได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทันสมัย
และได้มาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน พืช ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร อย่างรวดเร็วแม่นยำ (Fast & Firm) ภายใต้มาตรฐานการรับรอง ISO/IEC 17025

 

         

   ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2015                                                  ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025
จาก Lloyd’s Register Quality Assurance                                                จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รางวัลและเครื่องหมายการันตรีคุณภาพและความสำเร็จมากมายที่ได้รับ
ล่าสุดในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรม มอบโล่รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561 ให้แก่ บริษัท ไอออนิค จำกัด เนื่องจาก
เป็นสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมภิบาลสิ่งแวดล้อม 
อีกทั้งโรงงานปุ๋ยไอออนิคยังได้รับรางวัล CSR-DIW for Beginner Award 2013 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
รางวัล Thailand SMEs Excellence Awards 2012 ผู้ประกอบการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศ จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  รางวัล KTB SME ติดดาว ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ  รางวัลธรรมาภิบาลสิงห์ทอง ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2555 และในปี 2557 ผู้บริหารได้รับถึง 3 รางวัลคุณภาพ ได้แก่ รางวัลหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทองคำ  รางวัลพระพิฆเนศวรทองคำ และรางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น

 
รางวัลธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม 2561
สถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม
มอบโดย กระทรวงอุตสาหกรรม
วันที่ 3 สิงหาคม 2561

 
โรงงานกาญจน์ 1 : ผลิตปุ๋ยเม็ด
94 หมู่ 8  ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโรงงานกาญจน์ 2 : ผลิตปุ๋ยน้ำ
94/1 หมู่ 8  ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีโรงงานกาญจน์ 3 : ผลิตปุ๋ยอินทรีย์
171 หมู่ 6  ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม