บริการของเรา

ห้องแลป ISO/IEC 17025 ตรวจดิน ปุ๋ย พืช

         ดินเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งในการผลิตพืช เป็นแหล่งให้ธาตุอาหารที่จำเป็น แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มักทำการเกษตรต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ขาดการปรับปรุงบำรุงดิน  ทำให้สมดุลของธาตุอาหารในดินสูญเสียไป หรืออาจทำให้คุณสมบัติของดินเปลี่ยนไปในทางที่ไม่เหมาะสม จึงทำให้ต้นไม้ไม่ตอบสนองต่อปุ๋ยที่ได้รับ นอกจากจะเสียเงินแล้วยังทำให้ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำไปด้วย

         การรู้จักดิน ทำให้สามารถจัดการดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูกพืชได้อย่างถูกต้อง มีประโยชน์สำหรับเกษตรกรให้รู้ปริมาณธาตุอาหารพืชที่มีอยู่ในดิน รู้ปัญหาและวิธีการแก้ไขให้ถูกต้อง และสามารถใช้ปุ๋ยได้ในปริมาณเหมาะสมตามที่ต้นพืชต้องการ

          บริษัท ไอออนิค จำกัด รับตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดิน พืช ปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “อัยย์แลป” มาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่มีเครื่องมือทันสมัย ได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำในการจัดการดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม ภายใต้แนวความคิด “รวดเร็ว และแม่นยำ” (Fast & Firm)

         ►  รวดเร็ว (Fast)  รายงานผลภายใน 96 ชั่วโมง เร็วกว่าเมื่อเทียบกับหน่วยงานเอกชน และหน่วยงานราชการ

         ►  แม่นยำ (Firm) ด้วยเครื่องมือทัยสมัยภายใต้การทำงานในระบบ ISO/IEC 17025 ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานรัฐ และเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ

   

การบริการเหมาะสำหรับ

  • เกษตรกร

  • นักวิจัย นักวิชาการ

  • หน่วยงานด้านการเกษตร

  • โรงงานผลิตปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร

  • โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

 

รายการตรวจวิเคราะห์   


      
         โดยวิธีการวิเคราะห์เป็นวิธีจากสำนักวิเคราะห์ทางเคมีสากล (AOAC) และสมาคมวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสากล (ASTM) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของกลุ่มประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก (APLAC) สากล (ILAC) และหน่วยงานอื่นๆ ทั่วโลก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ยังเป็นวิธีการที่ใช้อ้างอิงในมาตรฐาน ISO/IEC 17025

การบริการตรวจวิเคราะห์   

         กรณีการตรวจวิเคราะห์ดิน นอกจากจะรายงานผลเป็นตัวเลขแล้ว ยังแสดงระดับของสมบัติต่างๆ ที่ทำการวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการจัดการเพื่อปรับสู่ค่ามาตรฐาน ให้เหมาะสมกับการปลูกพืช

       

วิธีเก็บตัวอย่าง และจัดส่งดินเพื่อวิเคราะห์

         การวิเคราะห์ดินนั้นช่วยประเมินความอุดมสมบูรณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการดิน ซึ่งการเก็บตัวอย่างถือเป็นหัวใจสำคัญของการวิเคราะห์ เพราะเป็นตัวอย่างดินของแต่ละพื้นที่ โดยมีวิธีการดังนี้

         1.  แบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลงย่อย (แต่ละแปลงไม่ควรเกิน 25 ไร่)

         2.  เลือกจุดเก็บดิน กรณีพืชรากสั้น (พืชไร่ ข้าว และผัก) : เก็บดินแต่ละแปลงย่อยให้กระจายทั่วแปลง ๆ ละประมาณ 15 จุด

              กรณีพืชรากลึก (ไม้ผล ไม้ยืนต้น) : ให้เลือกพืช 15-20 ต้นต่อแปลง เก็บรอบทรงพุ่ม 2-4 จุดต่อต้น แล้วเอาดินที่ได้แต่ละต้นมารวมกัน

         3.  ทำการเปิดหน้าดินบริเวณที่เลือกให้เป็นจุดเก็บตัวอย่างดิน โดยการถากหญ้าหรือกวาดเศษพืชที่ปกคลุมดินออก ที่ระยะความลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร

              ขุดหลุมเป็นรูป V ลึกประมาณ 1 หน้าจอบ (15 ซม.) จากนั้นใช้จอบเซาะดินที่ขอบหลุมขึ้นมาเต็มหน้าจอบในแต่ละจุดเก็บ

         4.  คลุกดินที่เก็บมาทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นแบ่งดินมาประมาณ 1 กิโลกรัม ใส่ถุงพลาสติก (ถ้าดินเปียกให้ผึ่งในร่มให้แห้งก่อน ห้ามนำดินไปตากแดดโดยเด็ดขาด)

         5.  ส่งตัวอย่างดินเพื่อวิเคราะห์ และการชำระค่าบริการ

              5.1  การชำระเงิน

                    โอนเงินมาที่ ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

                    ชื่อบัญชี บจก.บอร์น ทู บิส

                    บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่ 022-3-67230-2

                    ถ่ายสำเนาเอกสารเก็บไว้ 1 ชุด

              5.2  กรอกแบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน

              5.3  แนบเอกสารมาพร้อมกับตัวอย่างดิน ดังนี้

                    - แบบฟอร์มการส่งตัวอย่างดิน

                    - เอกสารการโอนเงิน

                    - คูปองส่วนลด (ถ้ามี)

              5.4  จัดส่งทางไปรษณีย์

                    โดยใช้กล่องขนาด ก

                    ส่งมาที่ ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป

                    เลขที่ 94/1 ม.8 ต.ตะคร้ำเอน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

         6.  รอรับผลการวิเคราะห์ทางอีเมล์ / จดหมาย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ห้องปฏิบัติการอัยย์แลป

โทร.081-905-8155

E-mail : ilab@ionique.co.th