ธุรกิจในเครือไอออนิค

ไร่นวัตกรรมอัยย์ฟาร์ม

         แปลงทดลองเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนา ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมกระบวนการเพาะปลูกพืชเพื่อการเพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

         อัยย์ฟาร์ม (i-Farm) ไร่นวัตกรรมบนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ เป็นแปลงทดลองขนาดใหญ่ เพื่อการศึกษา วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคนิคกระบวนการผลิตพืชของไอออนิค เพื่อการเพิ่มผลผลิตในพืชหลักเศรษฐกิจ ได้แก่  ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน และข้าวโพด รวมถึงพืชผักผลไม้

         โดยเดิมทีเป็นพื้นที่แห้งแล้ง มีปัญหาเรื่องน้ำ ซึ่งไอออนิคมองว่าเป็นเรื่องที่ท้าทาย ที่จะทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชของไอออนิค บนเป้าหมายเพื่อช่วยเกษตรกรลดต้น และเพิ่มผลผลิต

         อัยย์ฟาร์มจึงเน้นการบริหารจัดการระบบการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพสูง ทั้งการบริหารจัดการที่ดินให้ได้ประโยชน์สูงสุด แบ่งเขตพื้นที่ปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม  การจัดการแหล่งน้ำ มีบ่อพักน้ำสำหรับกับเก็บน้ำไว้ใช้ตลอดปี การใช้ระบบน้ำหยดโอเอซิสมาช่วยประหยัดน้ำและสะดวกต่อการให้ปุ๋ยไปพร้อมกัน และมีการวางแผนช่วงระยะเวลาการปลูกพืชแต่ละชนิดอย่างเหมาะสม เป็นต้น

 

ผังการแบ่งพื้นที่ปลูกพืชในไร่

 

 

การจัดการแหล่งน้ำ และการวางระบบน้ำหยดโอเอซิส

          

 

          

 

 

 

การไถเตรียมแปลง

 

 

การดูแล การให้น้ำ การให้ปุ๋ย

          

          

 

 

แปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ

          

          

          

         

         

          การคัดเลือกพันธุ์ปลูกขึ้นอยู่กับการทดลอง แต่สำหรับพันธุ์ที่ปลูกแล้วได้ผลผลิตดี เช่น ข้าวพันธุ์หอมมะลิแดง อ้อยพันธุ์ K2000-89  มันพันธุ์ระยอง 5 ระยอง 11 เป็นต้น

         โดยผลผลิตจากที่ไอออนิคทำได้สูงสุด ได้แก่ ข้าว 1,480 กิโลกรัมต่อไร่  อ้อย 32.5 ตันต่อไร่  มันสำปะหลัง 30.5 ตันต่อไร่  ยางพารา 830 กิโลกรัมต่อไร่  ปาล์มน้ำมัน 6.1 ตันต่อไร  และข้าวโพด 1,550 กิโลกรัมต่อไร่

 

          

          

          

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-884-9155

Email: admin@ionique.co.th