บริการของเรา

ออกแบบสูตรปุ๋ยตามพืชและสภาพดิน

 

         จากสถานการณ์การใช้ปุ๋ยเคมีในประเทศไทย  ปัจจุบันมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีปีละกว่า 6 ล้านตัน มูลค่ากว่า 7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 เป็นเท่าตัว  การนำเข้ามีผลทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูง อีกทั้งการใช้ติดต่อกันอย่างต่อเนื่องระยะยาวขาดการบำรุงรักษาที่ดีพอ ส่งผลทำให้ดินเสีย สภาพแวดล้อมเสื่อมโทรมลง ต้นพืชเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ผลผลิตตกต่ำ วิธีการใช้ปุ๋ยที่ดีที่สุด คือ ใช้เท่าที่จำเป็น และใช้อย่างถูกต้อง

 

       

 

         บริษัท ไอออนิค จำกัด รับออกแบบสูตรปุ๋ยสั่งตัด  (Tailor Made Fertilizer) สูตรเฉพาะตัวสำหรับพืช  เป็นนวัตกรรมระบบการจัดการธาตุอาหารพืช ให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ พันธุ์พืช และภูมิอากาศ เพื่อเป็นช่วยเหลือเกษตรกรให้ใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และชนิดของพืช เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยประเทศชาติลดการนำเข้าปุ๋ยเคมี

 

 

         ด้วยนวัตกรรมการผลิตปุ๋ยสังตัดด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยใน 3 ขั้นตอน

         1.  ตรวจวิเคราะห์ดิน

              -น่าเชื่อถือ โดยห้องปฏิบัติการอัยย์แลป ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย

              -รวดเร็ว    ภายใน 96 ชั่วโมง จัดการอย่างเป็นระบบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญ และเครื่องมือทันสมัย

              -ครบถ้วน  ตรวจครบทั้งค่าธาตุอาหารหลัก รอง เสริม และค่คุณสมบัติทางเคมี (pH, EC, CEC)

              -แม่นยำ    มาตรฐาน ISO/IEC 17025

 

 

 

         2.  คำนวณสูตรปุ๋ย

              -ตามค่าดิน                     ที่ได้จากการตรวจวิเคราะห์ค่า

              -ตามพันธุ์พืช                  คัดสรรพืชที่จะปลูกแต่ละพันธุ์มาแยกธาตุอาหารพืชเพื่อวิเคราะห์

              -ตามสภาพื้นที่                ปริมาณน้ำฝน ภูมิอากาศ

              -ตามพฤติกรรมการใช้ปุ๋ย   ปุ๋ยที่เคยใช้ ความถี่ในการใช้ ความคาดหวังต่อผลผลิต

              -ตามหลักวิชาการ            Calcino’s Model ออสเตรเลีย

                                                 ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันท์ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

                                                 ดร.ประทีป วีระพัฒนนิรันดร์ มูลนิธิพลังนิเวศน์และชุมชน

 

  

 

         3.  ผสมปุ๋ย

              -ผสมทีละกระสอบ           ได้คุณภาพมาตรฐาน

              -รวดเร็ว                        6 กระสอบ / นาที

              -แม่นยำ                       ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการคำนวณ

              -เทคโนโลยีการเคลือบ    ป้องกันปฏิกิริยาเคมีและชีวภาพ

              -ครบถ้วน                      ผสมธาตุอาหารได้ครบถ้วนในกระสอบเดียวกัน

 

 

ผลที่ได้

 

ขั้นตอนการทำปุ๋ยสั่งตัด

         เกษตรกร หรือลูกค้าที่สนใจ เพียงเก็บตัวอย่างดิน และส่งข้อมูล ( ดิน  ลักษณะพืช ประวัติการใช้ปุ๋ย  ผลผลิตที่เคยได้ / ผลผลิตที่คาดหวัง  การจัดการแปลงเพาะปลูก / การให้น้ำ) มาที่เราเพื่อคำนวณสูตรปุ๋ย และผสมปุ๋ยตามสูตร พร้อมมีคำแนะนำจากนักวิชาการของเรา

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

บริษัท ไอออนิค จำกัด

โทร. 089-816-5158, 02-884-9155

E-mail : admin@ionique.co.th