บริการของเรา

ส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก

         ปัจจุบัน ไอออนิคก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 มียอดการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยอินทรีย์เคมีรวม 6,000,000 กระสอบ โดยจำหน่ายในประเทศทั่วภูมิภาค ได้รับการยอมรับจากโรงงานน้ำตาล โรงงานแป้งมันสำปะหลัง หน่วยงานรัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย และยังส่งออกไปยัง 10 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหพันธรัฐมาเลเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นอกจากนี้ โรงงานยังพร้อมรับผลิตปุ๋ยให้กับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ด้วยกำลังการผลิตที่ขยายจากเดิม 250%