ธุรกิจในเครือไอออนิค

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอัยย์ธนา จำกัด

ชื่อ                   สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอัยย์ธนา จำกัด

ชื่อย่อ               สค.อ.จำกัด

ประเภท            สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ที่ตั้งสำนักงาน     เลขที่ 71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

ตราของสหกรณ์   สัญลักษณ์ (1) “รูปโลก ภายเงาคน 4 คน และรูปมือคู่” หมายถึง ตราสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสัญลักษณ์ของการช่วยเหลือ

                       ซึ่งกันและกันของมวลสมาชิก จากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งทั่วโลก ตามอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

                       (2) “ต้นข้าวออกรวง” แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหาร ความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจภาคเกษตรกรรมของประเทศไทย

 

 

         สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอัยย์ธนา จำกัด  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้ง

          (1) ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร

          (2) ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก

          (3) ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก

          (4) ทำหรือจัดหาปัจจัยการผลิต รวมซื้อ รวมขาย สินค้าและบริการของสมาชิก รวมทั้งจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค หรือแปรรูปผลผลิตของสมาชิก

          (5) จัดหาทุนและบริการเงินกู้เพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพ

          (6) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุง

               กิจการของสหกรณ์

          (7) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน