ข่าวสารและกิจกรรม

ร่วมศึกษาแปลงทดลองกับสถานีวิจัยอ้อยที่จีน

和广东省湛江农垦合作