ธุรกิจในเครือไอออนิค

รับกำจัดกากอุตสาหกรรม

         รับจัดการของเสีย หรือตะกอนชีวภาพจากโรงงานทุกชนิด นำมาเพิ่มประสิทธิภาพโดยจุลินทรีย์ เพื่อประโยชน์ทางการเกษตร ภายใต้แนวคิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการทำลายตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

 

เกี่ยวกับอัยย์โคเวสต์

            i-cowaste เป็นบริการรับกำจัดของเสีย รวมถึงตะกอนชีวภาพทุกชนิดจากโรงงานอุตสาหกรรม  โดยเล็งเห็นว่า แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมยิ่งเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ปริมาณเศษเหลือใช้เพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้น หากจัดการไม่ดี อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมระยะยาว 

            i-cowaste มีระบบการจัดการแปรสภาพของเสียมาใช้ประโยชน์เพื่อเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ย โดยนำมาผ่านกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยจุลินทรีย์ (Micro Organism) ภายใต้การจัดการด้วยระบบ TWS Technology  ตรวจสอบคุณภาพด้วยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ที่พร้อมไปด้วยเครื่องมือทันสมัย และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติวัตถุดิบ โดยทำงานภายใต้ระบบ ISO/IEC 17025

            i-cowaste พร้อมรับบริการตั้งแต่ขั้นตอนตรวจสอบหน้างาน ตรวจสอบจุดกำเนิดของเสียภายในโรงงาน การนำตัวอย่างมาวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักก่อนนำไปใช้ การนำเสนอแนวทางการจัดการ  และการขนส่ง เพื่อให้โรงงานสามารถจัดการของเสียอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม

            i-cowaste ดำเนินการภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท อัยย์อโกร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10700 

 

ขั้นตอนการรับของเสีย

  1. รับตัวอย่างของเสียจากโรงงาน

  2. ส่งวิเคราะห์ที่ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

  3. ขอดูหน้างานเพื่อวางแผนเข้ารับของเสีย

  4. เสนอราคา และตกลงเรื่องรถขนส่ง

  5. คีย์ข้อมูลเข้ากรมโรงงาน

  6. นัดวันเวลารับของเสีย

 

ระบบการกำจัดของเสีย

         กากตะกอนของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำมาใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตร แต่อย่างไรก็ตาม ในวัสดุบางชนิดอาจจะมีโลหะหนัก ดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนักก่อนนำไปใช้ ซึ่งเรามีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และผู้เชี่ยวชาญทำหน้าที่วิเคราะห์ค่าคุณสมบัติของตัวอย่างของเสียที่เก็บจากโรงงานลูกค้า  เพื่อหาวิธีการจัดการอย่างถูกต้องเหมาะสม ปลอดภัยต่อชุมชน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

         สำหรับกากตะกอนที่เป็นของเหลว หรือการบำบัดน้ำเสีย นำมาผ่านกระบวนการบำบัดด้วยวิธีทางเคมี-ฟิสิกส์และชีวภาพจนกว่าจะได้เกณฑ์มาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ ส่วนกากตะกอนที่เกิดจากการบำบัดจะถูกนำไปวิเคราะห์ค่าคุณสมบัติเพื่อคัดแยกนำไปใช้ประโยชน์เพื่อทำปุ๋ยต่อไป

         ส่วนการกำจัดกากของเสียอันตราย นำมาผ่านกระบวนการปรับเสถียรและทำให้เป็นของเหลวแล้วนำไปฝังกลบด้วยเทคโนโลยีพิเศษ ปลอดภัยสูง ป้องกันไม่ให้น้ำและกากของเสียในหลุมซึมผ่านออกมาปนเปื้อนนอกหลุม ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

 

ระบบขนส่ง

            เรามีรถบริการรับกากตะกอนของเสียจากโรงงานเพื่อนำมาจัดการ โดยรถที่ใช้ขนส่งทุกคันมีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยและอุปกรณ์ฉุกเฉินพร้อมประจำรถ โดยการขนส่งจะมีใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนทุกครั้ง

 

ขั้นตอนการขนส่งกากอุตสาหกรรม

                            

ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วของผู้ประกอบกิจการบำบัด และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2550

  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548

  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547

  • ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2539 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะของน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงาน

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 02-884-9155

Email: admin@ionique.co.th