เทคนิครายพืช

ปาล์มน้ำมัน

         เป็นพืชที่มีโอกาสและศักยภาพสูงมาก มีความสำคัญทางเศรษฐกิจของโลก เนื่องจากเป็นพืชที่ให้ผลผลิตน้ำมันต่อหน่วยพื้นที่สูงกว่าพืชน้ำมันชนิดอื่นๆ ทุกชนิด และยังเป็นพืชที่ทนทานต่อภัยธรรมชาติมากกว่าพืชพันธุ์อายุสั้นอื่นๆ ลงทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานถึง 20 ปี และในทั่วโลกมีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถปลูกปาล์มน้ำมันได้ผลดี หนึ่งในนั้นคือ ประเทศไทย

         นอกจากนี้ ปาล์มน้ำมัน เป็นพืช eco friendly crop คือ พืชที่อนุรักษ์สภาพแวดล้อม เมื่อปลูกเป็นระยะเวลายาวนานจะทำให้สภาพนิเวศน์ที่เสียหายกลับคืนสู่สภาพธรรมชาติ อีกทั้งยังสามารถสกัดองค์ประกอบจากน้ำมันปาล์มนำมาใช้ประโยชน์เป็นสารตั้งต้นในอุตสหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง อุตสาหกรรมโอลิโอเคมีคอล และพลังงานทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป และพันธุ์ที่นิยมของปาล์มน้ำมัน

         ปาล์มน้ำมันเป็นไม้ยืนต้น มีช่อดอกตัวผู้และตัวเมียอยู่บนต้นเดียวกัน แต่ละช่อดอกต้องใช้เวลาในการเจริญและพัฒนาเป็นเวลานานประมาณ 3 ปี จึงจะโผล่พ้นทางใบปาล์มออกมาให้สังเกตเห็นได้

         พันธุ์ปาล์มที่นิยมปลูก ได้แก่ พันธุ์ลูกผสมเทเนอรา พันธุ์เดลิ ไนจีเรีย แบลค พันธุ์เดลิ กาน่า พันธุ์เดลิ ลาเม่ พันธุ์เดลิ แอบรอส และพันธุ์เดลิ คอมแพค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับปาล์มน้ำมัน

         ได้แก่ สภาพภูมิอากาศที่มีฝนตกชุกและสม่ำเสมอตลอดปี แสงแดดจัด มีการกระจายของน้ำฝนสม่ำเสมอประมาณ 1,800 - 2,000 มม./ปี  อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 25-28°C และมีความชื้นสัมพันธ์ของอากาศในรอบปีไม่ต่ำกว่า 75%  ดินที่เหมาะสมคือดินร่วนเหนียวถึงดินเหนียว มีความลึกของชั้นหน้าดินมากกว่า 75 ซม. อุ้มน้ำได้ดี มีธาตุอาหารสูง มีความเป็นกรดอ่อน pH 4.0-6.5 สูงกว่าระดับน้ำทะเลไม่เกิน 500 เมตร มีความลาดชันไม่เกิน 12% และต้องการแสงแดดอย่างน้อย 5 ชั่วโมง หรือประมาณ 1,800 ชั่วโมงต่อปี

การปลูกปาล์มน้ำมัน

         ก่อนปลูกควรมีการเตรียมพื้นที่ก่อนปลูกอย่างน้อย 1 ปี และควรทำในช่วงฤดูแล้ง ประมาณเดือนธันวาคม - เมษายน  โดยไถครั้งแรกด้วยไถแบบ 3 จาน จำนวน 3 ครั้ง ห่างกันประมาณ 2 สัปดาห์ แล้วไถด้วยไถแบบ 7 จาน จำนวน 1 ครั้ง หลังจากนั้นฉีดพ่นด้วยสารเคมึประเภทดูดซึมเพื่อกำจัดวัชพืชครั้งสุดท้ายก่อนปลูก

 

 

 

 

 

 

โรคและแมลงศัตรูสำคัญของปาล์มน้ำมัน

         โรคที่สำคัญของปาล์มน้ำมัน ได้แก่ โรคใบไหม้ โรคก้านทางใบบิด โรคใบจุด โรคยอดเน่า โรคทะลายเน่า ส่วนแมลงศัตรูที่สำคัญ ได้แก่ หนอนหน้าแมว ด้วงกุหลาบ และด้วงแรด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาการขาดธาตุอาหารของปาล์มน้ำมัน  

         ที่พบบ่อยสำหรับปาล์มน้ำมัน คือ การขาดธาตุไนโตรเจน ธาตุฟอสฟอรัส ธาตุโปแตสเซียม และธาตุโบรอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

         ก่อนปลูก รองก้นหลุมด้วยวันเด้อร์ สีเขียว บำรุงต้นด้วยนาโนอะมิโน + บูสเตอร์สีเงิน และจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง IMO ฉีดพ่นเดือนละครั้ง ช่วงปาล์มอายุ 1-4 ปี ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพอร์เฟค เอส สูตร 16-3-3 หรือเพอร์เฟค ซี สูตร 15-3-0 เพื่อเร่งต้น เพิ่มการเจริญเติบโต เมื่อปาล์มมีอายุ 4 ปีขึ้นไป ใส่ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเพอร์เฟคยิลด์ สูตร 12-3-8 หรือเพอร์เฟค พี สูตร 5-3-14 เพื่อเพิ่มน้ำหนัก เพิ่มปริมาณ และคุณภาพผลผลิต