บริการของเรา

นักวิชาการให้คำแนะนำเพิ่มผลผลิต

         การปลูกพืชให้ได้ผลดีนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เกษตรกรจำเป็นต้องมีความรู้ทั้งเรื่องการวางแผนการปลูก การคัดเลือกพันธุ์พืช วิธีการปลูก การดูแลบำรุงรักษา การป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช รวมถึงการจัดการผลผลิตให้คุ้มค่าต่อการลงทุน

         บริษัท ไอออนิค จำกัด มีทีมนักวิชาการเพื่อบริการให้คำแนะนำความรู้การปลูกพืชครบวงจรการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านเทคนิคการเพิ่มผลผลิตพืช โดยเป็นชุดความรู้ที่ได้จากการศึกษา วิจัย บนแปลงทดลองขนาดใหญ่และแปลงทดลองร่วมกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆ ที่มีชื่อเสียง

         ตัวอย่างชุดความรู้

                 ♦ 7 เคล็ดลับเพิ่มผลผลิตอ้อย

                 ♦ การใช้จุลินทรีย์ในนาข้าว

                 ♦ การเพิ่มผลผลิตยางพาราด้วยจุลินทรีย์

                 ♦ กรดอะมิโนเพิ่มผลผลิต

 

 

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ไอออนิค จำกัด

โทร. 089-816-5158, 02-884-9155

E-mail : admin@ionique.co.th