ธุรกิจในเครือไอออนิค

จำหน่ายใบมัน-อาหารสัตว์

 

         อัยย์ครอป เล็งเห็นความสำคัญว่า ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังกว่า 7.3 ล้านไร่ โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์จากหัวมันสำปะหลังและท่อนพันธุ์ ขณะที่ใบมันสำปะหลังจะถูกทิ้งเป็นของเหลือใช้ทางการเกษตร  ซึ่งมีหลายงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่า ใบมันสำปะหลังสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำมาใช้เป็นอาหารสัตว์ เพราะมีโปรตีนสูงกว่า 20% ไขมันกว่า 6% ไฟเบอร์สูงประมาณ 14%  มีวิตามินและเกลือแร่หลายชนิด มีธาตุอาหารรองอื่นๆ อีกมากมาย อีกทั้งยังมีไซยาไนด์ ช่วยเพิ่มภูมิต้านทาน ลดเห็บหมัด  ป้องกันโรคเต้านมอักเสบในโคนม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่า ไทยนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวนมากเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์  ดังนั้น หากหันมาใช้ใบมันสำปะหลังเพื่อทดแทนก็จะสามารถลดการนำเข้าได้อย่างมาก

          ►จำหน่ายใบมันสำปะหลัง และอาหารสัตว์

            อัยย์ครอป มีบริการจำหน่ายใบมันสำปะหลัง โดยรับซื้อยอดมัน/ใบมันสำปะหลังจากเกษตรกร เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังได้อย่างเต็มที่ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร โดยอัยย์ครอปมีลานตากใบมันที่กว้างขวาง มีระบบการจัดการในการนำใบมันสำปะหลังมาใช้ประโยชน์โดยการแปรรูปเป็นอาหารสัตว์คุณภาพดี เหมาะสำหรับฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร ฟาร์มโคนม และโรงงานอาหารสัตว์ เป็นต้น

          

 

          

 

          

 

         ►ประโยชน์จากการรับซื้อยอดมันในชุมชน

                •  ช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีรายได้เพิ่มจากการขายใบมัน 3,000-4,000 บาท/ไร่/ปี ซึ่งปกติเกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการขายหัวมันสำปะหลังประมาณ 6,000 บาท/ไร่/ปี เท่ากับว่าเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 67% ต่อปี

                •  เพิ่มการจ้างงานในชุมชน ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนดีขึ้น

                •  เพิ่มมูลค่าของมันสำปะหลัง ลดการสูญเสียวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังอย่างเต็มที่

                •  ช่วยลดการนำเข้าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยแปรรูปใบมันเป็นอาหารสัตว์ทดแทน

                •  เพิ่มคุณภาพอาหารสัตว์ ด้วยคุณสมบัติที่มีอยู่ในมันสำปะหลัง 

 

         ►การปลูกมันสำปะหลังเพื่อใช้ใบทำอาหารสัตว์

            ระยะปลูกที่เหมาะสม คือ 30 x 30 เซนติเมตร หรือ 60 x 60 เซนติเมตร หรือปลูกแบบร่องคู่ระยะ 30 x 30 เซนติเมตร แต่ละคู่ห่างกัน 60 เซนติเมตร

         การเก็บเกี่ยว ตัดส่วนยอดที่มีสีเขียวทั้งต้น หลังปลูกทุกๆ 2-3 เดือน สามารถตัดได้ 4-5 ครั้ง/ปี ครั้งแรกให้ตัดสูงจากพื้นดิน 20-25 เซนติเมตร ตัดครั้งต่อไปอาจสูงจากพื้นดิน 25-30 เซนติเมตร เนื่องจากตอจะสูงขึ้น หลังเก็บเกี่ยวทุกครั้งควรกำจัดวัชพืชและใส่ปุ๋ย “เพอร์เฟค ซี” สูตร 15-3-0 หรือ “เพอร์เฟค เอส” สูตร 16-3-3 สลับกับสารเสริมสภาพดิน “วันเดอร์ สีเขียว” ผลผลิตยอดมันสดรวมประมาณ 14 ตัน/ไร่/ปี หากดูแลอย่างดีสามารถเก็บเกี่ยวได้ 3 ปีขึ้นไป

         ►„การใช้ใบมันสำปะหลังแห้งในสูตรอาหารสัตว์

            ข้อจำกัดในการใช้ใบมันสำปะหลังคือระดับไฟเบอร์หรือความฟ่าม มีคำแนะนำให้ใช้ในสูตรอาหารสุกรรุ่น-สุกรขุน และแม่พันธุ์ในระดับไม่เกิน 10-15% อาหารสัตว์ปีกไม่เกิน 5-7% อาหารผสมรวม (TMR) สำหรับโค-กระบือ 10-20%

 

 

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

อัยย์ครอป  224 หมู่ 9 ตำบลดอนตราเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

โทร. 034-510-874