เทคนิครายพืช

ข้าวโพด

         พืชเศรษฐกิจสำคัญที่ทำรายได้ให้กับประเทศไทยมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาทต่อปี โดยประมาณ 65% ของผลผลิตใช้บริโภคภายในประเทศในรูปแบบที่เป็นวัตถุดิบให้แก่โรงงานอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

พันธุ์ข้าวโพด

 

 

 

 

 

ปริมาณธาตุอาหารที่ข้าวโพดต้องการ

 

 

 

 

 

 

เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพด

 

 

 

 

 

การปลูกข้าวโพด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลิตภัณฑ์เพิ่มผลผลิตข้าวโพด